سوالات متداول

01
چه زمانی در برنامه شتابدهی هاب ثبت نام کنیم؟
شما می توانید در تمام طول سال در برنامه شتابدهی هاب شرکت کنید. اما زمانی که ظرفیت جذب سالانه ما تکمیل شد، در ایمیلی به شما اعلام می کنیم که چه زمانی درخواست شما بررسی می گردد.
02
دوره 9 +3 چیست؟
برنامه شتابدهی ما در 7 گام خواهد بود: 1. گزینش، 2.تطبیق 3. اعتبارسنجی 4. توسعه و ساخت 5. شبکه سازی و گسترش 6. ارائه برای سرمایه گذار 7. جذب سرمایه جدید . ولی چرا ما به آن 9+3 می گوییم؟ در بازه 9 ماه ابتدایی شما نشان می دهید که در مسیر موفقیت می توانید پایدار بمانید و در سه ماه انتهایی ما در کنار شما برای نشان دادن هر چه بهتر نتیجه فعالیت های شما به سرمایه گذاران احتمالی تلاش می کنیم. بعلاوه در این سه ما تمرکز اصلی کسب و کار شما بر نگهداشت مشتریان کلیدی و نگهداشت هرچه بهتر آنچه که ساخته اید خواهد بود. در واقع این سه ماه دراماتیک ترین دوره کسب و کار مدعی خود را تجربه می کنید!
03
چه زمانی در برنامه شتابدهی هاب ثبت نام کنیم؟
شما می توانید در تمام طول سال در برنامه شتابدهی هاب شرکت کنید. اما زمانی که ظرفیت جذب سالانه ما تکمیل شد، در ایمیلی به شما اعلام می کنیم که چه زمانی درخواست شما بررسی می گردد.
04
دوره 9 +3 چیست؟
برنامه شتابدهی ما در 7 گام خواهد بود: 1. گزینش، 2.تطبیق 3. اعتبارسنجی 4. توسعه و ساخت 5. شبکه سازی و گسترش 6. ارائه برای سرمایه گذار 7. جذب سرمایه جدید . ولی چرا ما به آن 9+3 می گوییم؟ در بازه 9 ماه ابتدایی شما نشان می دهید که در مسیر موفقیت می توانید پایدار بمانید و در سه ماه انتهایی ما در کنار شما برای نشان دادن هر چه بهتر نتیجه فعالیت های شما به سرمایه گذاران احتمالی تلاش می کنیم. بعلاوه در این سه ما تمرکز اصلی کسب و کار شما بر نگهداشت مشتریان کلیدی و نگهداشت هرچه بهتر آنچه که ساخته اید خواهد بود. در واقع این سه ماه دراماتیک ترین دوره کسب و کار مدعی خود را تجربه می کنید!
05
چه زمانی در برنامه شتابدهی هاب ثبت نام کنیم؟
شما می توانید در تمام طول سال در برنامه شتابدهی هاب شرکت کنید. اما زمانی که ظرفیت جذب سالانه ما تکمیل شد، در ایمیلی به شما اعلام می کنیم که چه زمانی درخواست شما بررسی می گردد.
06
دوره 9 +3 چیست؟
برنامه شتابدهی ما در 7 گام خواهد بود: 1. گزینش، 2.تطبیق 3. اعتبارسنجی 4. توسعه و ساخت 5. شبکه سازی و گسترش 6. ارائه برای سرمایه گذار 7. جذب سرمایه جدید . ولی چرا ما به آن 9+3 می گوییم؟ در بازه 9 ماه ابتدایی شما نشان می دهید که در مسیر موفقیت می توانید پایدار بمانید و در سه ماه انتهایی ما در کنار شما برای نشان دادن هر چه بهتر نتیجه فعالیت های شما به سرمایه گذاران احتمالی تلاش می کنیم. بعلاوه در این سه ما تمرکز اصلی کسب و کار شما بر نگهداشت مشتریان کلیدی و نگهداشت هرچه بهتر آنچه که ساخته اید خواهد بود. در واقع این سه ماه دراماتیک ترین دوره کسب و کار مدعی خود را تجربه می کنید!
07
آیا لازم است که تیم ما حتما در محل شتابدهنده هاب استقرار پیدا کند؟
خیر. لزوم استقرار شما در محل شتابدهنده هاب با توجه به میزان بلوغ کسب و کار شما و نوع نیازمندی های شما برای رشد بهتر بستگی دارد. پس از بررسی درخواست شما، استقرار تمام و یا بخشی از تیم شما و یا برنامه حضور شما در شتابدهنده هاب، به شما اعلام خواهد شد.
08
دوره 9 +3 چیست؟
برنامه شتابدهی ما در 7 گام خواهد بود: 1. گزینش، 2.تطبیق 3. اعتبارسنجی 4. توسعه و ساخت 5. شبکه سازی و گسترش 6. ارائه برای سرمایه گذار 7. جذب سرمایه جدید . ولی چرا ما به آن 9+3 می گوییم؟ در بازه 9 ماه ابتدایی شما نشان می دهید که در مسیر موفقیت می توانید پایدار بمانید و در سه ماه انتهایی ما در کنار شما برای نشان دادن هر چه بهتر نتیجه فعالیت های شما به سرمایه گذاران احتمالی تلاش می کنیم. بعلاوه در این سه ما تمرکز اصلی کسب و کار شما بر نگهداشت مشتریان کلیدی و نگهداشت هرچه بهتر آنچه که ساخته اید خواهد بود. در واقع این سه ماه دراماتیک ترین دوره کسب و کار مدعی خود را تجربه می کنید!
09
آیا لازم است که تیم ما حتما در محل شتابدهنده هاب استقرار پیدا کند؟
خیر. لزوم استقرار شما در محل شتابدهنده هاب با توجه به میزان بلوغ کسب و کار شما و نوع نیازمندی های شما برای رشد بهتر بستگی دارد. پس از بررسی درخواست شما، استقرار تمام و یا بخشی از تیم شما و یا برنامه حضور شما در شتابدهنده هاب، به شما اعلام خواهد شد.